ماساژ سوئدی

دوره آموزشی ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی محبوب ترین ماساژ جهان نام گرفته، هدف اصلی ماساژ سوئدی بر روی کاهش استرس و دور کردن استرس تعریف گردیده است که در حال حاضر با کد استاندارد آموزشی ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۴۱ در واحد درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای تدوین گردیده است.

عناوین آموزش ماساژ سوئدی

تجزیه وتحلیل ماساژ سوئدی

به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ سوئدی

آماده سازی اتاق ، تجهیزات ولوازم کار

آماده سازی مراجعه کننده

اجرای تکنیک های ماساژ سوئدی

انجام ماساژ سوئدی

کلیه تکنیک های آموزشی در کلاس تدریس می شود.