دوره آموزشی ماساژ سنگ داغ

دوره آموزشی ماساژ سنگ داغ

ماساژ سنگ داغ

ماساژ سنگ داغ به مفهوم بهره گیری از عناصر طبیعت  ( انرژی طبیعی در عالم ) این دوره با کد استاندارد ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۳۱ در واحد برنامه ریزی درسی فنی و حرفه ای تعریف گردیده است با پیش نیاز کاربر ماساژ

عناوین دوره آموزش سنگ داغ

تجزیه و تحلیل ماساژ سنگ داغ

آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم کار

کار با دستگاه گرم کن و دستگاه فریز سنگ

آماده سازی مراجعه کننده

اجرای تکنیک ماساژ با سنگ

انجام ماساژ با سنگ

همه عناوین آموزشی بصورت فشرده و صددرصد تضمینی در آموزشگاه ماساژ هنرمند آموزش داده می شود.