دوره آموزشی ماساژ ریلکس

دوره آموزشی ماساژ ریلکس

ماساژ ریلکسی

ماساژ ریلکسی یکی از راه های فوق العاده برای افرادی است که برای رهایی از استرس به سالن های ماساژ مراجعه می کنند.

پیش نیاز فراگیری ماساژ ریلکسی کاربر ماساژ است، هنرجویان بعد از گذراندن کاربر ماساژ و ماساژ سوئدی می توانند دوره تخصصی ماساژ ریلکسی  که شامل بکارگیری تکنیک های آرامش بخش است بهره مند گردند.