ماساژ رفلکسولوژی

دوره آموزشی ماساژ رفلکسولوژی

ماساژ رفلکسلوژی

در دوره آموزش رفلکسلوژی تمرکز به اندام مورد نظر اعمال می گردد و مالش مناسب عملکرد آنها را بهبود بخشیده و در نتیجه بر سیستم انرژی بدن تاثیر می گذارد تا انسدادهایی که داخل کانال های انرژی اتفاق افتاده باز شود و از سویی دیگر به سیستم عصبی که باعث ترشح منظم هورمون ها، آنزیم و مسکن های طبیعی بدن و اندروفین می شود تاثیر می گذارد در دوره ماساژ رفلکسولوژی که با کد استاندارد ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۸۱ در واحد درسی تدوین گردیده است عناوین آموزشی به شرح زیر را میگذرانید.

تجزیه و تحلیل ماساژ رفلکسولوژی

به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ رفلکسولوژی

آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم کار

آماده سازی مراجعه کننده

اجرای تکنیک گرم کردن

اجرای تکنیک ماساژ رفلکسولوژی

انجام ماساژ رفلکسولوژی