آموزش آروماتراپی

دوره آموزشی آروماتراپی

ماساژ آرماتراپی

دوره آموزشی آروماتراپی با کد استاندارد فنی و حرفه ای بشماره ۳۲۵۵۳۰۴۷۰۰۱۰۰۵۱ در واحد درسی فنی و حرفه ای به ثبت رسیده است که شامل عناوین آموزشی به شرح زیر می باشد.

تجزیه و تحلیل ماساژ آرماتراپی

بکارگیری اصطلاحات آرماتراپی

مشاوره جهت انتخاب روغن و عصاره گیاهی

آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم کار

آماده سازی مراجعه کننده

اجرای تکنیک های ماساژ آرماتراپی

ماساژ آرماتراپی

آموزشگاه ماساژ هنرمند در حال حاضر تمام دوره های ماساژ را برگزار می کند.